LICITACIÓN DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DO SERVIZO DE CATERING E DE PERSOAL MONITOR/COIDADOR

Resumen

LICITACIÓN DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DO SERVIZO DE CATERING E DE PERSOAL MONITOR/COIDADOR DE COMEDOR ESCOLAR PARA OS CURSOS 2017/18 A 2018/19

Detalles

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA

a)   Organismo: Concello de Cangas
b)   Departamento que tramita o expediente: Secretaría
c)   Expediente nº C-17/29__7454/2017
d)  Obtención da documentación e información:
1. Dependencia: Apoio Xurídico a Secretaría
2. Domicilio: Avda. Castelao nº 2
3. Localidade e Código Postal: Cangas, 36940
4. Teléfono: 986.300.050
5. Fax: 986.304.850
6. Correo electrónico: apoioxuridico@cangas.gal
7. Perfil do contratante: www.contrataciondelestado.es www.cangas.gal
2.- OBXECTO DO CONTRATO

a)   Tipo de contrato: administrativo de servizos
b)   Descrición: prestación do servizo de catering e de persoal monitor/coidador de comedor
escolar para os Centros de Educación Infantil e Primaria dependentes do Concello de Cangas durante os cursos escolares 2017/18 e 2018/19.
c)   Lugar de execución: Cangas
d)  Prazo de execución: 2 anos (cursos escolares 2017/18 e 2018/19 cunha estimación de 72 xornadas lectivas no primeiro curso e 176 xornadas lectivas no segundo)
3.- TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO

a)   Procedemento: aberto con varios criterios de adxudicación
b)   Tramitación: urxente
4.- VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

•  186.676,34 euros
5.- TIPO DE LICITACIÓN (mellorable á baixa)

•  4,60 € menú por persoa e día (10% IVE incluído)
6.- PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

•  Lugar: no Rexistro Xeral do Concello de Cangas ou mediante correo postal.
•  Prazo: 8 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio delicitación no BOP.
7.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

•  Os establecidos na Cláusula 14ª do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
8.- APERTURA DE OFERTAS

•  Anunciarase no perfil do contratante do Concello de Cangas
9.- GASTOS DE PUBLICIDADE

•  Os gastos derivados da publicación dos anuncios de licitación serán por conta do adxudicatario cun máximo de 1.500 euros.

Inclusions

Relacionados: